Indhold

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for KL.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelseserklæring og pengestrømsopgørelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

KØBENHAVN, DEN 2. MARTS 2017 

Martin Damm Jacob Bundsgaard  
Lars Krarup Kirsten Terkilsen Erik Nielsen
Jørn Pedersen Jens Ive Thomas Adelskov
Carl Christian Ebbesen Preben Andersen     Jesper Kiel
Michael Ziegler Anne Mee Allerslev Thomas Kastrup-Larsen
Anker Boye      Frank Jensen Kirstine Bille


/Kristian Wendelboe

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies