Indhold

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors erklæringer

Til de delegerede i KL

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016, der omfatter anvendt resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for klasse A-virksomheder.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for klasse A-virksomheder.

KØBENHAVN, DEN 2. MARTS 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
Statsautoriseret revisor

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies