Indhold

KKR har styrket fokus på dialog med kommunalbestyrelserne

2016 har været et år med konsolidering og videreudvikling i KKR.

De fem KKR har haft et særligt fokus på at få kommunalbestyrelserne og de politiske udvalg tættere ind i det tværgående arbejde på KKR’s fagområder. Det er blandt andet sket ved, at KKR har inviteret fagudvalgsformænd og næstformænd på tværs af kommuner til at samarbejde om at sætte fælles mål og retning – og på nogle områder har hele fagudvalg mødtes på tværs af kommuner for at finde fælles løsninger på tværgående udfordringer. Flere KKR-formænd har også været på besøg i kommunalbestyrelserne for at fortælle om KKR’s arbejde.

På sundhedsområdet er den tættere dialog blevet brugt til at opstille fælles forpligtende mål for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, blandt andet i form af målsætninger for kommunernes egne tilbud og indsatser. Et godt eksempel er etableringen af akutstuer i kommunerne. Akutfunktionerne iværksætter indsatser for borgere, der har et akut plejebehov, men som ikke kræver indlæggelse på et sygehus, og for borgere, som efter udskrivning har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der ikke kan håndteres i den almindelige hjemmesygepleje. Her har samarbejdet i KKR om fælles mål og rammer været med til at styrke opgaveløsningen i den enkelte kommune – og i regionen som helhed. Samarbejdet har derved bidraget til, at kommunerne under ét lever op til nationale målsætninger.

En anden konsekvens af udviklingen af det nære sundhedsvæsen er, at der er ansat markant flere sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne siden 2007. Det betyder, at kommunerne er i stand til at løfte flere specialiserede sundhedsopgaver.

Samarbejdet i KKR om fælles mål og rammer har været med til at styrke opgaveløsningen i den enkelte kommune - og i regionen som helhed.
KKR’s erfaringer og drøftelser indgår løbende i KL’s interessevaretagelse og politikudvikling.

På beskæftigelsesområdet er der indgået aftaler om samarbejder mellem jobcentrene om rekruttering og jobformidling på tværs af kommunegrænserne. En indsats, som i sidste ende resulterer i flere jobmuligheder for borgerne og et større arbejdskraftudbud til virksomhederne.

De fem KKR har på socialområdet i 2016 arbejdet med udformningen af og processen for indgåelse af de sociale rammeaftaler. Konkret bliver rammeaftalerne kortere og mere fokuserede på det politiske indhold. Og kommunalbestyrelserne bliver inddraget endnu mere og tidligere, når rammeaftalerne skal indgås.

KKR’s erfaringer og drøftelser indgår løbende i KL’s interessevaretagelse og politikudvikling. Fx har KKR i 2016 bidraget til en række af KL’s politiske udspil, blandt andet KL’s turismeudspil, KL’s udspil om flere unge i erhvervsuddannelse og KL’s socialpolitiske udspil. Desuden har de fem KKR været med til at udvikle projektet om fremtidens kommunestyre. Det gav regionalt ejerskab til udspillene, og gav KL konkret og regionalt forankret viden til brug i det videre arbejde med udspillene.

KKR HAR I 2016 OGSÅ HAFT FOKUS PÅ:

  • Sundhed – gensidigt forpligtende fælles mål om udvikling af det nære sundhedsvæsen
  • Flere unge i erhvervsuddannelser – og andre lokale/regionale initiativer på uddannelsesområdet
  • Den regionale vækst- og udviklingspolitik – fælles kommunale initiativer til erhvervsfremme og erhvervsservice
  • Danmark som turistland og turisme som vækstdriver
  • Overenskomster med Praktiserende Lægers Organisation – decentralisering af midler til understøttelse af indsatserne i sundhedsaftalen¨
  • Beskæftigelse – ambitiøse aftaler om jobformidling på tværs af kommunegrænser
  • Socialområdet – tværkommunalt samarbejde for at bevare de specialiserede sociale tilbud særligt til små målgrupper og medvirke til tværkommunal økonomi- og takststyring.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies