Indhold

Nye initiativer skal styrke socialområdet

2016 har været et år med stort fokus på det specialiserede socialområde. En række nye initiativer skal styrke indsatserne for nogle af samfundets svageste borgere.

Kommunerne har længe peget på, at der er en gruppe borgere med komplekse psykiatriske problemer, som ikke får tilbud i behandlingspsykiatrien, men som det er meget vanskeligt – og i få, men alvorlige tilfælde, umuligt – at tage ordentligt og betryggende vare på inden for den kommunale tilbudsvifte. Desværre har denne problematik i nogle tilfælde medført alvorlig fare og endda tragiske dødsfald for ansatte. Det er en helt uacceptabel situation.

Som et led i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er det derfor aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud. Det skal blandt andet ske ved at etablere specialiserede socialpsykiatriske afdelinger forankret under psykiatriloven og i regionalt regi fra 2018.

For KL har det været væsentligt, at der netop blev fundet en løsning med primært fokus på behandling, forankret i regionerne og med hjemmel i psykiatriloven. KL vil i det kommende arbejde lægge stor vægt på økonomien, udviklingen i antal senge i den øvrige del af psykiatrien, visitation til den nye type tilbud og udformning og implementering af den kommende lov.

Aftalen om forebyggelse af vold på botilbud indebærer også, at medarbejderne på de sociale botilbud og forsorgshjem skal tilbydes rådgivning og undervisning i at forebygge konflikter og vold. Derfor iværksættes der fra 2017 en særlig implementeringsindsats i regi af Socialstyrelsen.

Derudover iværksættes flere tiltag for at styrke sammenhængen mellem indsatserne i sygehuspsykiatrien og den sociale indsats i kommunerne. Fx er der afsat penge til en særlig ansøgningspulje, som skal finansiere samarbejde mellem botilbud og regioner om bedre rådgivning og lettere adgang til psykiatrien. Der vil også blive tilknyttet faste læger til nogle af de socialpsykiatriske botilbud.

For KL har det været væsentligt, at der netop blev fundet en løsning med primært fokus på behandling, forankret i regionerne og med hjemmel i psykiatriloven.

Revision af serviceloven
2016 har også været året, hvor Folketinget blev enige om en revision af servicelovens voksenbestemmelser. Det langstrakte forløb resulterede i en revision med fokus på at gøre det tydeligere i formålsbestemmelserne, at de ydelser som borgerne modtager, skal understøtte borgerne i at kunne mestre eget liv. Derudover lægger aftalen op til, at kommunerne i højere grad skal kunne tilbyde tidligere og forebyggende indsatser, og at der skal ryddes ud i bureaukratiske regler.

Aftalen løser dog ikke de udfordringer, som kommunerne oplever i forhold til at kunne styre økonomien på området. KL havde efterspurgt bedre muligheder for at foretage et fagligt, helhedsorienteret skøn af borgerens behov for hjælp i en tid, hvor der kommer flere borgere, som efterspørger hjælp efter serviceloven. Det er dog positivt, at der er så stort et fokus på den rehabiliterende indsats, som understøtter arbejdet med at sætte den enkelte borgers behov og muligheder i centrum.

Klik på billedet for at se det i en større version

2016 har også været året, hvor Folketinget blev enige om en revision af servicelovens
voksenbestemmelser.

Nyt socialudspil på vej
Socialområdet er inde i en rivende udvikling og er samtidig under stort pres, da målgruppen for de kommunale ydelser vokser. KL vil i maj 2017 komme med et nyt socialpolitisk udspil på voksenhandicapområdet, som skal være med til at understøtte en fortsat udvikling af området til gavn for borgerne og med hensyntagen til ressourcerne.

Startskuddet til arbejdet med en ny socialpolitik lød i slutningen af 2016, hvor KL inviterede interessenterne på voksensocialområdet til en forstærket dialog. For KL er det væsentligt at fortsætte arbejdet fra revisionen af serviceloven med at sikre, at kommunerne i endnu højere grad får mulighed for at bruge ressourcerne dér, hvor de kommer borgerne mest muligt til gavn, og sikre sig, at der skabes råderum for at hjælpe de borgere, der har brug for det. Der er brug for, at aktørerne på området i fællesskab understøtter en socialpolitik, der skaber rammerne for en rehabiliterende indsats, hvor kommunerne understøtter borgerne i at komme så meget med i fællesskabet som muligt og i vid udstrækning være herre i eget liv.

Der er brug for, at aktørerne på området i fællesskab
understøtter en socialpolitik, der skaber rammerne for en rehabiliterende indsats.

Klik på billedet for at se det i en større version

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies