Indhold

Planlovsaftale sætter den lokale indflydelse i centrum

KL fik sat sit tydelige fingeraftryk på den planlovsaftale, som blev indgået i 2016. Her var KL’s løsningsforslag i forhold til både afbureaukratisering af kommunernes planlægning, omdannelseslandsbyer, almene boliger og planlægning ved kysten med.

Da et bredt flertal i Folketinget i juni 2016 præsenterede en ny planlovsaftale, var det tydeligt, at der var blevet lyttet til KL’s og kommunernes stemme. Aftalen indeholder en række af de 32 løsningsforslag til en revision af planloven, som KL lancerede i sit katalog ”Danmark i vækst og balance” i 2015.

I aftalen slås det fx fast, at staten skal involveres mindre i kommunernes planlægning. I stedet sker der en afbureaukratisering og en generel forenkling af planprocesserne til gavn for vækst og udvikling.

Kommunernes mulighed for at sikre 25 pct. almene boliger bevares i den nye planlov.
Med de 32 forslag i hånden har KL kunnet bidrage betydeligt til, at regeringen og Folketingets partier har kunnet gennemføre en lovrevision med et godt indhold.

Kommunernes mulighed for at sikre 25 pct. almene boliger bevares i den nye planlov. Også dette er et af KL’s løsningsforslag, da det er væsentligt for at sikre en blandet befolkningssammensætning og en god sammenhængskraft i de større danske byer.

KL anerkender aftalens nye muligheder for landsbyfornyelse. Hver enkelt kommune kan nu hvert fjerde år udpege to omdannelseslandsbyer, som man vurderer har et særligt potentiale til at blive en mere attraktiv landsby. Kommunen får i den forbindelse frihed til at planlægge en særlig indsats for de to landsbyer, som ellers ikke er mulig inden for rammerne af planloven.

Det samme gælder i forhold til kystnærhedszonen, hvor KL har ønsket en revision af de nuværende rammer for planlægning ved de danske kyster. I aftalen gives der blandt andet mulighed for at udvikle havne og bynære strande efter konkret afvejning, og dette er et stort fremskridt i forhold til de nuværende meget stramme regler på området.

Det kommunale aftryk på den nye planlov er resultatet af en lang proces, hvor KL i tæt samarbejde med kommunerne har identificeret en række centrale lovændringer, der er nødvendige for at forbedre kommunernes muligheder for at skabe vækst og udvikling. Med de 32 forslag i hånden har KL kunnet lægge et betydeligt pres på regeringen og Folketingets partier for at gennemføre en lovrevision.

DEN NYE PLANLOV INDEHOLDER BLANDT ANDET

  • Politisk forankring af den statslige mulighed for at gøre indsigelse i plansager
  • Nye muligheder i kystnærhedszonen
  • Lempelser i reguleringen af strandbeskyttelseslinjen
  • Øget fleksibilitet og kommunalt råderum i detailhandelsplanlægningen
  • Nye muligheder for kortere lokalplanprocesser og mere midlertidig anvendelse
  • Mulighed for udpegning af landsbyomdannelse
  • Bevarelse af regler om 25 pct. almene boliger
  • Bevarelse af Grønt Danmarkskort 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies