Indhold

Godt på vej – en samlet indsats for børn og unges vej til uddannelse og job

Der er behov for en konstant udvikling af og et samlet blik på hele 0-18 års området i en tid, hvor demografien udfordrer vores velfærdssamfund. KL har derfor igangsat en målrettet og sammenhængende indsats for børn og unges vej fra de allertidligste år i dagtilbud, gennem uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet.

Danmark er i de kommende årtier udfordret af demografiske forandringer, hvor der bliver færre i den erhvervsaktive alder i forhold til andre grupper. Samtidig er der tegn på, at kompetencegabet stiger mellem de ledige og det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Begge problemstillinger aktualiserer behovet for bedre læring, bedre uddannelses- og erhvervsvejledning og bedre prioritering af uddannelser i forhold til relevans, geografi og efterspørgsel.

KL har i 2016 vedtaget at sætte forstærket fokus på kommunernes ansvar for at forberede børn og unge på arbejdsmarkedet og præge det samlede uddannelsesudbud og prioritering i uddannelsessektoren. Den sammenhængende indsats skal omfatte borgerens vej fra de helt tidlige år og til vedkommende er etableret på arbejdsmarkedet. Indsatsen er samlet under navnet ’Godt på vej’.

Første møde med det offentlige er dagtilbuddet. Stort set alle børn – 97 pct. – går i dagtilbud, og kommunerne har derfor en unik mulighed og et stort ansvar for at sikre børns læring, trivsel og udvikling.

Undersøgelser viser, at den læring, børn får tidligt i deres liv, er afgørende for deres muligheder senere i livet. Samtidig er der et potentiale for i højere grad at tænke systematisk læring ind fra en tidlig alder. Der er derfor god grund til at udvikle kvaliteten i landets dagtilbud, og i januar 2017 præsenterede KL netop udspillet ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” med såvel opfordringer til regeringen som anbefalinger til kommunerne om, hvordan man udvikler området.

Målet er, at flere skal tage en erhvervsuddannelse.

Klik på billedet for at se det i en større version

Flere skal tage en erhvervsuddannelse
Folkeskolen er et vigtigt element i børns udvikling og læring. Derfor arbejder KL tæt med opfølgning på folkeskolereformen og understøttelse af, at kommunerne lykkes med at føre reformens intentioner ud i livet. Der skal eksempelvis fokus på, hvordan kommunerne kan lære af hinanden på de elementer i reformen, der er vanskelige.

En del af folkeskolens opgave er at forberede de unge på valget af ungdomsuddannelse. Her spiller kommunerne en nøglerolle i at tilrettelægge udskolingen og give kvalificeret vejledning, herunder også i forhold til forældrene. KL har i 2016 været en del af kampagnen ’Dit barns fremtid’, som henvender sig til landets forældre, så de kan blive klædt på til at vejlede de unge i valg af ungdomsuddannelse. Derudover har KL sammen med Danmarks Lærerforening kørt projektet ”Udsyn i udskolingen”, der blandt andet består af tre film til lærere, unge og forældre med fokus på udskoling og vejledning. KL offentliggjorde i januar 2017 desuden inspirationsmaterialet ”Godt på vej – I samarbejde med forældre”, som sætter fokus på vigtigheden af et tæt og meningsfuldt samarbejde mellem forældre og de kommunale tilbud.

Kommunerne har en unik mulighed og et stort ansvar for at sikre børns læring, trivsel og udvikling.

Målet med disse indsatser er blandt andet, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Der er generelt brug for et mere balanceret udbud af ungdomsuddannelser. Arbejdsmarkedet skriger på faglært arbejdskraft, samtidig med at vi er på det laveste niveau nogensinde, når det kommer til antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. KL udsender i april 2017 udspillet ”Godt på vej – Mod uddannelse og job” med sit bud på, hvordan kommunerne kan tage et større medansvar for ungdomsuddannelserne.

Alle unge skal med
Udviklingen går den forkerte vej med hensyn til at få unge i uddannelse og arbejde. I 2005 havde vi den tredjelaveste andel af unge mellem 20 og 24 år, som hverken var i uddannelse eller job. Men andelen er steget fra 8,3 pct. i 2005 til 12,4 pct. i 2015.

Kun syv lande i OECD har haft en dårligere udvikling end Danmark i perioden. Mange af de unge har faglige, personlige og sociale udfordringer eller er udsatte på andre måder. Regeringen har i 2016 haft et ekspertudvalg til at se på disse problemstillinger. Ekspertudvalget udsendte medio februar 2017 anbefalinger til bedre kvalitet og struktur i den vildtvoksende sektor af forberedende uddannelsestilbud. KL har gennem 2016 haft en god dialog med ekspertudvalget og sideløbende forberedt et udspil på området, som blev udsendt primo februar 2017 med titlen ”Godt på vej – Alle unge skal med”.

I udspillet foreslår KL, at kommunerne overtager ansvaret for de forberedende uddannelsestilbud med én kommunal indgang for de unge. Desuden foreslår KL en vidtgående regelforenkling på området, så de mange forskellige uddannelsestilbud sammenlægges til én samlet Forberedende Ungdomsuddannelse.

Udviklingen går den forkerte vej med hensyn til at få unge i uddannelse og arbejde.

Klik på billedet for at se det i en større version

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies