Indhold

En folkeskole i rivende udvikling

KL understøtter fortsat kommunernes arbejde med at realisere folkeskolereformen. I 2016 har der især været fokus på organiseringen af skoledagen og på den faglige ledelsesopgave.

Landets folkeskoler gik i 2016 ind i det tredje år med den nye skolereform, og i alle kommuner arbejdes der ihærdigt på at føre reformen og dens intentioner ud i livet. KL har siden reformen trådte i kraft udarbejdet forvaltningsundersøgelser som grundlag for kommunernes arbejde med reformen. Alle 98 kommuner har svaret på den seneste undersøgelse, som viste overvejende positive takter i forhold til at udvikle en motiverende og varieret skoledag. Derudover svarede 62 kommuner, at de arbejder med at nytænke skoledagen.

I tæt samarbejde med kommunerne arbejder KL intensivt og målrettet med at fortsætte udviklingen af folkeskolen, så den lever op til folkeskolelovens intentioner og mål. I 2016 har der især været fokus på potentialet i at ændre organiseringen af skoledagen samt på at sikre en stærk faglig ledelse.

Helt centralt i den indsats står et kommunesamarbejde om ledelse af læring og trivsel. Her mødes 21 kommuners forvaltningschefer, medarbejdere og decentrale ledelser på 0-18 års området og drøfter ledelse på alle niveauer, blandt andet de strategiske og faglige ledelsesopgaver med dokumentation og resultatopfølgning i forhold til børns læring og trivsel.

I tæt samarbejde med kommunerne arbejder KL intensivt og målrettet med at fortsætte udviklingen af folkeskolen.

Tættere samarbejde med eksterne aktører
Et af folkeskolereformens nye elementer er åben skole. Her vurderer over halvdelen af kommunerne i KL’s seneste forvaltningsundersøgelse, at arbejdet er i en god udvikling. Det gælder især samarbejdet med ungdomsskoler og musikskoler. KL har etableret et kommunenetværk med deltagelse af 38 kommuner samt en række institutioner, herunder Professionshøjskolen Metropol og Nationalt Netværk af Skoletjenester.

KL har også særligt fokus på at understøtte dialogen om åben skole med de eksterne parter. Her har KL fra centralt hold etableret et samarbejde med paraplyorganisationerne for virksomheder, idrætsforeninger, kulturinstitutioner osv. for at understøtte deres dialog med medlemmerne.

KL har også særlig fokus på at understøtte dialogen om åben skole med de eksterne parter.

Markant kompetenceløft til pædagoger
Hvis vi skal lykkes med en længere skoledag, der både er motiverende og varieret, og hvis vi skal sikre en højere trivsel blandt eleverne, er pædagogernes kompetencer vigtige at få i spil. KL’s forvaltningsundersøgelse har vist, at pædagogernes rolle i skolen er ét af de områder, hvor mange kommuner føler sig udfordret. Derfor har KL og BUPL igangsat et stort efteruddannelsesprojekt, som har fået støtte fra A.P. Møller Fonden. Det betyder, at hele 2100 pædagoger i løbet af de kommende år kan se frem til et markant kompetenceløft.

Et styrket forældresamarbejde
Forældrene er centrale aktører på folkeskoleområdet. KL har intensiveret dialogen med blandt andet foreningen Skole og Forældre. KL har holdt politiske møder med kommunale udvalg på børne- og ungeområdet, hvor samarbejdet med forældre var et centralt tema. KL har desuden holdt en række faglige temamøder med en lang række kommuner. Møderne fokuserede på, hvordan man sikrer et bedre samarbejde med forældrene om børnenes og de unges læring og trivsel.

Endelig har 2016 også budt på en række skolebesøg for KL og undervisningsministeren, samt deltagelse i møder i Folketingets Undervisningsudvalg og forligskredsen for folkeskolereformen.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies