Indhold

Kommunerne som vækstdrivere

KL lancerede i 2016 et indspil til erhvervsfremme, satte aftryk på regeringens turismestrategi og satte fokus på koblingen mellem kultur, erhverv og vækst.

Man kan ikke skabe vækst og udvikling i hele Danmark uden kommunerne. Det er det grundlæggende  budskab i KL’s indspil ’En effektiv og sammenhængende erhvervsindsats’, som i maj 2016, sammen med en aktiv indsats i medierne, markerede KL’s bud på, hvordan man kan forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet. Debatten på området var især foranlediget af regeringens eftersyn af den samlede erhvervsindsats i stat, regioner og kommuner, og KL slog på, at det er kommunerne, der har kendskabet til de lokale virksomheders potentialer og behov, og at kommunerne derfor spiller en afgørende rolle for virksomhedernes rammevilkår og hverdag.

Business regions skaber rammerne for at sætte en fælles politisk retning for kommunernes
vækstindsats.

På plan- og naturbeskyttelsesområdet er der nu varslet en række lempelser, som giver kommuner og lokale mulighed for at igangsætte nye initiativer på havnene og ved de bynære strande til gavn for kystturisme.

KL har i både erhvervsindspillet og med temapublikationen ”Sammen om vækst – ni danske business regions” sat fokus på, at alle landets kommuner på få år har valgt at indgå i tværkommunale samarbejder for i fællesskab at fremme vækst, jobskabelse og udvikling. Business regions skaber rammerne for at sætte en fælles politisk retning for kommunernes vækstindsats. KL har derfor gennem hele debatten argumenteret for, at business regions skal have en mere central rolle i fremtidens erhvervsindsats. KL har endvidere etableret et netværk med deltagelse af alle ni business regions, hvor deltagerne udveksler strategiske og praktiske erfaringer.

Den nationale turismestrategi
Regeringens nationale turismestrategi, som blev fremlagt i september 2016, lagde sig på mange punkter op ad anbefalingerne i KL’s udspil til regeringen ”Turismen i kommunerne skal skabe vækst og nye arbejdspladser”, der blev præsenteret i begyndelsen af året. Her efterspurgte KL et styrket samarbejde med private aktører om at sikre de nødvendige investeringer i dansk turisme, udvikling af kystbyerne og en styrkelse af kulturturismen. På plan- og naturbeskyttelsesområdet er der nu varslet en række lempelser, som giver kommuner og lokale mulighed for at igangsætte nye initiativer på havnene og ved de bynære strande til gavn for kystturisme.

Kulturen som vækstdriver
KL satte i 2016 fokus på koblingen mellem kultur, vækst og erhverv under overskriften ”Kulturen som vækstdriver”. Formålet var at bidrage til debatten om, hvordan vi både kan værne om kulturens egenværdi og samtidig udvikle nye forretningsmodeller på tværs af kulturlivet, erhvervslivet, kommunerne og civilsamfundet. KL satte i september 2016 emnet til debat sammen med 125 repræsentanter fra blandt andet kommuner, stat, interesseorganisationer og virksomheder.

Klik på billedet for at se det i en større version

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies