Indhold

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for KL.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelseserklæring og pengestrømsopgørelse.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 20. februar 2014

 

Erik Nielsen Erik Fabrin Anker Boye
Jacob Bundsgaard Lis Tribler Frank Jensen
Thomas Kastrup-Larsen Jane Findahl Mette Touborg
Kirstine Bille Michael Ziegler Søren Pape Poulsen
Holger Gorm Petersen Martin Damm Lars Krarup
Johnny Søtrup Anny Winther  


/Kristian Wendelboe

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies