Indhold

KL's regnskab 2013

Årets resultat udviser et overskud på 0,8 mio. kr.

Aktivitetsniveauet i 2013 har været påvirket af den generelle beslutning om årlige tilbagevendende effektiviseringer i KL’s drift og af den organisationstilpasning der blev foretaget i forlængelse af delegeretmødets beslutning om en nedsættelse af kontingentet til KL med fem procent.

En beregning af pensionsforpligtelsen til tjenestemandsansat personale viser, at der fortsat er en ikke indregnet aktuarmæssig forpligtelse i KL på 4,8 millioner kroner. Regulering af den årlige hensættelse indregnes over pensionsordningernes gennemsnitlige restløbetid.

KL’s egenkapital er ved årets udgang opgjort til 828,4 millioner kroner. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med forskydninger i kapitalandelen i Kommunernes Revision med minus 15,8 millioner kroner, som følge af en opskrivning af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte i Kommunernes Revision samt indregning af årets resultat.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies