Indhold

På vej mod en ny skole

Kommunerne står med en omfattende opgave. De skal skabe en ny folkeskole, hvor alle kommunens elever bliver så dygtige, som de kan. Det er et af de ambitiøse mål, som folkeskolereformen sætter for landets folkeskoler. KL støtter op om arbejdet via en historisk stor implementeringsindsats.

”Hvis vi skal vende udviklingen, hvor knap hver sjette elev forlader folkeskolen uden de basale færdigheder til at læse og regne, så er der behov for en helt ny skoledag. KL hilser derfor velkomment, at der er indgået et ambitiøst forlig for folkeskolen.”

Sådan sagde KL’s formand Erik Nielsen, da regeringen sammen med Venstre og Dansk Folkeparti i juni 2013 blev enige om en ny folkeskolereform.

KL bakker op om reformen. Den giver sammen med lærernes nye arbejdstidsregler mulighed for at lave en sammenhængende og motiverende skoledag, der langt mere fleksibelt kan imødekomme alle elevers forskellige behov.

Selvom reformen og de nye arbejdstidsregler først træder i kraft i august 2014, så fylder arbejdet allerede meget i kommunerne. Det gælder både på politisk niveau, i forvaltningerne og på skolerne. KL har derfor iværksat en meget omfattende proces for at understøtte alle parter. Samtidig er KL i dialog med en række interessenter og indgår i flere udvalg og arbejdsgrupper i regi af fx Undervisningsministeriet, Social-, Børne-, Ligestillings- og Integrationsministeriet.

I KL har der siden februar 2013 været nedsat en kommunal rådgivningsgruppe og syv kommunale arbejdsgrupper. KL har i samarbejde med disse udviklet kurser, inspirationsmaterialer og et temasite til kommunerne.

KL har også iværksat en historisk stor indsats på kursusområdet i 2013. Godt 600 kommunalpolitikere deltog fx på et af KL’s fem politikermøder i august. I maj/juni var ca. 3.000 skole- og institutionsledere samt forvaltnings- og afdelingschefer på en af KL’s fem skolelederkonferencer, og i efteråret deltog godt 4.800 skoleledere på en af KL’s tredages skolelederkonferencer.

Dertil kommer temadage og møder for økonomi- og HR-chefer samt for kommunernes  kommunikationsmedarbejdere. Alt er sket i tæt samarbejde med samarbejdspartnere.

KL har den digitale dimension med i alle sine aktiviteter på skoleområdet. Digitaliseringen spiller en stor rolle, både som støtte for elevernes læreprocesser og som redskab til lærernes og pædagogernes arbejde med undervisning og læring. KL har fx arbejdet målrettet med at fremme digitale demonstrationsskoler og digitale læringsmål for eleverne.

I de kommende år vil der fortsat blive iværksat en række initiativer. Folkeskolen kan ikke nå målet alene. Omstillingen til et markant fokus på børnenes læring og trivsel påvirker hele børne- og ungeområdet, fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. KL har derfor fokus på at skabe sammenhæng og helhed i de politiske og faglige strategier og indsatser.

 

Tæt samarbejde mellem KL og Skolelederforeningen om ledelse i den ny folkeskole

 

  • I maj/juni 2013 afholdt KL fem endagskonferencer for skoledelser om indholdet i den aftalte reform, arbejdstidsreglerne og konsekvenserne for ledelsesopgaven
  • KL har i perioden september - december 2013 gennemført 24 kursusforløb af tre dages varighed for i alt 4.800 skoleledelser 
 

 

Sådan understøtter KL realiseringen af den nye skole i kommunerne

 

 

For at understøtte kommunerne i at omstille skolen og forberede folkeskolereformen har KL   etableret et Folkeskolereformsekretariat

I tilknytning til sekretariatet er der nedsat en kommunal rådgivningsgruppe og otte kommunale   arbejdsgrupper:

 

  • En overordnet rådgivningsgruppe
  • En arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen og tilbud til børn og unge
  • En arbejdsgruppe om skolens indhold
  • En arbejdsgruppe om styring af økonomi og ressourcer i folkeskolen
  • En arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen
  • En arbejdsgruppe om ledelse af folkeskolen 
  • En arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere
  • En arbejdsgruppe om arbejdsgiverrollen i folkeskolen 
 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies