Indhold

Nyt center for offentlig innovation

Det nye Center for Offentlig Innovation skal være med til at inspirere ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten til i højere grad at lære af hinanden.

I juni 2013 indgik regeringen en aftale om modernisering af den offentlige sektor med KL, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, og OAO. Parterne tilsluttede sig syv principper, som skal fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed.

For at fastholde den konstruktive dialog om modernisering af den offentlige sektor er det besluttet at oprette Center for Offentlig Innovation. Centerets chef bliver tidligere justitsminister, erhvervsminister og finansminister, Pia Gjellerup.

Centret er finansieret frem til udgangen af 2016, og dets centrale opgave bliver at indsamle, strukturere og kvalitetssikre samt formidle viden om og erfaringer med innovative tiltag på tværs af kommuner, regioner og stat.

Derudover skal centret formidle erfaringer om udvikling af ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor.

Tanken er, at medarbejdere og ledere på tværs af den offentlige sektor i højere grad skal trække på de  erfaringer med bedre løsninger i skoler, på plejehjem, i fængsler og på sygehuse, som andre allerede har gjort.

 

De syv principper

 

1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater.

 

2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen.

 

3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar.

 

4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation.

 

5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker.


6. Ledelse og engagement skal fremme innovation.


7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer.

 

 KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies