Indhold

Eftersyn af kommunalreformen bekræfter opgavefordelingen

Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012. Evalueringen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling. I juni 2013 blev der indgået en rammeaftale om at justere kommunalreformen, så der bliver et mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.

Kommunalreformen dannede i 2007 det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner. Reformen har overordnet styrket den offentlige sektor både i forhold til faglig varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi.

Sådan lød den overordnede konklusion fra regeringen på baggrund af evalueringen af kommunalreformen. Et evalueringsarbejde, KL deltog aktivt i.

Det politiske forlig som følge af evalueringsarbejdet resulterede i finjusteringer, men ingen større opgaveflytninger. Hovedformålet med justeringerne er at skabe et smidigere samarbejde mellem kommuner, regioner og stat, så borgerne kan få den hjælp, de skal have, uden store forsinkelser i overgangen mellem myndigheder.

Følgende områder bliver justeret:

Sundhed:

  • Sundhedsaftalerne styrkes – 98 aftaler bliver til fem
  • Stratificering af patienter med behov for genoptræning – planer for borgere med enkle behov forenkles, mens planer for borgere med komplekse behov udvides 

Det specialiserede socialområde:

  • National koordinationsstruktur – Socialstyrelsen kan udpege målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination mellem kommunerne for at sikre udbuddet af specialiserede indsatser

Natur- og miljøområdet:

  • Godkendelse af råstofindvending flyttes til regionerne
  • Godkendelse af affaldsdeponeringsanlæg flyttes til staten

Regional udvikling:

  • Den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategi samles

Det er mindre ændringer, som i det store og hele giver god mening.

Dog har KL kritiseret og arbejdet imod, at opgaverne vedrørende råstofindvinding og deponier bliver flyttet fra kommunerne. Det er alene kommunerne, der kan anlægge et helhedssyn og tænke lokale hensyn til miljø, natur, grundvand osv. sammen med fx gravetilladelser.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies